Skólareglur og skólabragur

Reglugerð frá mennta- og menningarmálaráðuneyti nr. 1040/2011, kveður á um að allir skólar skuli hafa skráðar reglur og viðurlög við brotum á þeim.

Þetta er einnig nauðsynlegt að hafa til að styðja við þau gildi sem nemendur, kennarar og foreldrar hafa valið sér sem leiðarljós og sem grundvöll að sáttmála í samskiptum.

 Stefna í agamálum

Hver nemandi ber ábyrgð á eigin námi og hegðun. Hann ber ábyrgð á eigum sínum sem og umgengni um eigur skólans og annarra.

Nemendur skulu njóta fyllsta öryggis við störf sín í skólanum, því þurfa öll samskipti milli nemenda innbyrðis og við starfsfólk skólans að byggjast á gagnkvæmri virðingu og jákvæðum aga.

Jákvæður agi bætir kennslu og námsumhverfi skólans og eykur líkur á því að nemendur öðlist viðmið varðandi sjálfsaga.

 Skólareglur

Almennar reglur – við eigum að:

 • Sinna hlutverki okkar og fylgja bekkjarsáttmálanum
 • Sýna öðrum virðingu
 • Koma fram af kurteisi í orði og verki
 • Bera ábyrgð á eigum okkar og skólagögnum

 Viðbrögð ef út af bregður – Uppbygging

 • Nemandi er spurður um hlutverk sitt eða regluna
 • Nemandi er spurður hvort hann geti sinnt því, ef það nægir ekki er nemanda boðið að gera uppbyggingaráætlun og leiðrétta mistök.
 • Nemanda gefst tækifæri til að leiðrétta og bæta fyrir brot án beitingu viðurlaga.
 • Starfsmaður skóla getur aðstoðað nemandann við að finna lausn, einnig getur hann vísað málinu til skólastjóra ef hann hefur ekki aðstæður eða tök á að aðstoða nemandann.
 • Málið er skráð og geymt í möppu nemanda og tilkynnt heim, ekki síst ef nemandinn hefur leyst málið sjálfur og leiðrétt mistök
 • Ef upp kemur árekstur á milli tveggja eða fleiri nemenda er þeim boðið að leysa málið sjálfir eða setjast með starfsmanni við sáttarborð þar sem fundin er lausn.
 • Ef nemandi neitar að leiðrétta eða bæta fyrir brot sitt er málinu vísað til skólastjóra sem hefur samband við foreldra.

Ef nemandi neitar uppbyggingu eða stuttum inngripum er ferlið eftirfarandi:

 1. áminning
 • Starfsmaður ræðir við nemandann og skráir brot í dagbók nemanda í Mentor.
 • Nemandi er upplýstur um þetta og fær að vita hvað gerist við áminningu tvö og þrjú.
 1. áminning
 • Nemanda boðin uppbygging og kennari skráir í mentor.
 • Foreldrar látnir vita.
 1. áminning
 • Varðar við skýr mörk.
 • Öryggisreglur - ófrávíkjanlegar grundvallarreglur:

Við líðum ekki að öryggi sé ógnað með ögrandi framkomu og við líðum ekki hindrun á námi og kennslu.

 Í Suðurhlíðarskóla líðum við ekki:

 •  Líkamlegt og andlegt ofbeldi
 •  Barefli og önnur vopn
 • Ávana- og fíkniefni þar með talið áfengi og tóbak
 • Alvarlegar ögranir og hótanir
 • Skemmdarverk
 • Áhættuhegðun
 • Þjófnað
 • Óvirðingu og ögrun
 • Ítrekuð brot á almennum reglum
 • Særandi og ljótt orðbragð
 • Mynda-  og hljóðupptöku ánleyfis

 

Hvað gerist ef ófrávíkjanlegar grundvallarreglur eru brotnar?

Ef ófrávíkjanlegar grundvallarreglur eru brotnar beitir starfsmaður viðurlögum samstundis án umræðu og vísar þá máli til skólastjóra til úrvinnslu. Ef skólastjóri er ekki við er nemanda vísað til staðgengils skólastjóra.

Skólastjórnandi tekur ákvörðun um næstu skref, hann skráir málið og úrvinnslu þess í dagbók nemanda í Mentor og gerir umsjónarkennara grein fyrir því eins fljótt og unnt er.

Það tekur lengri tíma að vinna úr og leiðrétta brot á ófrávíkjanlegum grundvallarreglum en að leiðrétta brot á almennri reglu. Aðilar málsins þurfa að ná hugarró áður en hægt er að byrja að leysa alvarleg mál af þessu tagi og gera áætlun um úrbætur.

Kennari velur viðurlög sem gripið er til ef ófrávíkjanlegar grundvallarreglur eru brotnar.  Foreldrar eru ávallt látnir vita ef og hvaða viðurlögum er beitt. Alltaf er leitast við að vera í góðu samstarfi við foreldra.

Möguleg viðurlög
Vísanir til annarra

Máli vísað til skólastjóra eða staðgengils skólastjóra

Nemanda vísað heim til næsta dags (hann sóttur af  forráðamanni)

·Nemanda vísað heim til upphafs næstu viku (hann sóttur af forráðamanni)

Málinu vísað til nemendaverndarráðs

Úrvinnsluleiðir

Skólastjóri og umsjónarkennari boða nemanda ásamt foreldrum til fundar.

Mál færist til skólayfirvalda, barnaverndaryfirvalda og/eða lögreglu.

 

 

 

Leiðir sem skólinn hefur til að taka á skýrum brotum eru t.d. að skrá áminningu, skipa fylgdarmann í frímínútum eða kennslustund eða að nemandi vinni verkefni sín fjarri hópnum.

 

Við alvarleg agabrot getur komið til brottvísunar án áminningar. Komi brottvísun til framkvæmda eiga nemandi og forráðamenn hans rétt á andmælum samkvæmt 11. og 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

 

Verði ágreiningur milli forráðamanna og skólans varðandi málefni nemanda og ekki næst samkomulag á heimavelli getur hvor aðili um sig vísað málinu til skólanefndar Suðurhlíðarskóla og síðan menntamálaráðuneytis samkv. greinum 15 og 16 í reglugerð no. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélags í grunnskólum.

Líkamleg inngrip

Við forðumst líkamleg inngrip nema „í ítrustu neyð og eingöngu til að koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni,” samkvæmt 13. grein í reglugerð no. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélags í grunnskólum.

koma skólareglur